تعریف علمی یادگیری و آموزش و پرورش


تعریف یادگیری:

تغییر نسبتا پایدار در رفتار قابل مشاهده که ناشی از تجربه باشد نه ناشی از بیماری و دارو و غیره.

 

تعریف آموزش:

یک فرایند منظم و مستمر همه جانبه برای رشد کامل شخصیت جسم و روح.

 

تعریف پرورش:

گسترش دانش به صورت کارآموزی الگوهای رفتاری منجبر به عملکرد مناسب می شود.

 


منبع این نوشته : منبع
تعریف